Các yếu tố nhận diện thương hiệu là gì?

Các yếu tố nhận diện thương hiệu là gì?